Βήμα-βήμα οι δηλώσεις Κτηματολογίου στο Λουτράκι – Απαντήσεις σε απορίες

Στο ρυθμό του Κτηματολογίου βρίσκονται ήδη όλοι οι κάτοχοι ακινήτων περιουσιών στο Λουτράκι, αφού ο Δήμος είναι εκ των τελευταίων με τους οποίου ολοκληρώνεται η πολυετής προσπάθεια της Ελλάδας να χαρτογραφήσει τις ιδιοκτησίες σε όλη την Επικράτεια.

 

Οι δηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2019. Σύμφωνα με τα, κατά νόμο, ισχύοντα κάθε μόνιμος κάτοικος της χώρας έχει προθεσμία τριών μηνών για την ολοκλήρωση δήλωσης της περιουσίας του, ανά περιοχή. Έτσι, στην περιοχή του Λουτρακίου, όπου η προθεσμία δήλωσης ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2018, το χρονικό περιθώριο, για τους μονίμους κατοίκους της Ελλάδας, εξαντλείται στις 12 Φεβρουαρίου 2019.

 

Το loutraki365 αντιλαμβανόμενο την αγωνία και τις απορίες των χιλιάδων αναγνωστών του, απευθύνθηκε στον Λογιστή-Φοροτεχνικό του Λουτρακίου, Γιώργο Παπαδημητρίου και ζήτησε συμβουλές και διευκρινίσεις για τις δηλώσεις Κτηματολογίου, προκειμένου να διευκολύνει τους χιλιάδες κατέχοντες ιδιοκτησία στην περιοχή.

 

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, παρείχε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και συμβουλές, στα συνηθέστερα, από την εμπειρία του, κωδικοποιημένα ερωτήματα:

 

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση στο Κτηματολόγιο;

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις (time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

 

Που, πως και πότε υποβάλλεται η δήλωση;

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο συμπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώματος που διατίθενται από τα γραφεία Κτηματογράφησης και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr. Υπάρχουν δύο έντυπα, το ∆1, το οποίο συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας και το ∆2, το οποίο κατά κανόνα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση. Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις μήνες. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό ∆ημόσιο είναι έξι μήνες. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωμα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός μηνός από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο. Πέραν του μήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσμη.

 

Ποια έγγραφα ή στοιχεία συνυποβάλλονται μαζί με τη δήλωση;

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

 

• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

 

• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

 

• Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

 

• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου

 

• Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Τέτοια αποδεικτικά μπορεί να είναι ένα απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμός ∆ΕΗ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

 

Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες χρειάζονται πρόσθετα έγγραφα;

Πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η υποβολή και προσθέτων εγγράφων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

 

Κληρονομιά: ∆ικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης.

Συγκεκριμένα:

O Κληρονομιά με διαθήκη:

υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 

O Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει),

β) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και

ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

 

Έκτακτη χρησικτησία: Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. Τέτοιες αποδείξεις μπορούν να είναι λογαριασμοί ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.

 

Πως προσδιορίζονται οι θέσεις και τα όρια των ακινήτων στους Κτηματολογικούς Χάρτες;

Κάθε ιδιοκτήτης που δηλώνει το/τα ακίνητο/α του υποχρεούται με τη δήλωσή του να προσκομίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης (εντοπισμός) και των ορίων του δηλούμενου ακινήτου στους κτηματολογικούς χάρτες.

 

Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισμού και προσδιορισμού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα («εξαρτημένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγμένες (Χ και Ψ) στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιμοποιεί και το Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί.

 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητη εφόσον:

• αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο

• γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου

• έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το ακίνητο

• έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρμογής κλπ).

 

Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα

Στις δομημένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθμού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισμό του ακινήτου. Επίσης, στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθμού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεμαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκομιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ ΑΕ στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr.  Από την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς, επιλέγοντας Νομό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωμο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

• να εντοπίσει το ακίνητό του

• να τοποθετήσει στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφημα)

• να μετρήσει τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και

• να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του

 

Σε οποιεσδήποτε άλλες, περισσότερο πολύπλοκες περιπτώσεις, καλό είναι κάθε ενδιαφερόμενος, να απευθυνθεί σε ειδικό, ο οποίος θα αναλάβει τη δήλωση της περιουσίας του.

 

Newsroomloutraki365Tο loutraki365.gr δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.

Σχόλια (1)

 • anon
  Κυβελος Σπυριδων (χωρίς επαλήθευση)

  Καλησπέρα,

  Μία απορία έχω. ....εάν κάποιος έχει δικαίωμα ψιλή κυριότητα σε αγροτεμάχιο και σε οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα ) (σένα συμβόλαιο γενική παροχή ) πρέπει να υποβάλλει δήλωση για κάθε δικαίωμα ξεχωριστά ή μπορεί στην ίδια δήλωση να αναφέρει και τα δύο?

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
  Με εκτίμηση
  Κυβέλος Σπυριδων
  Kibelos@gmail.com

  11 Ιαν, 2019 | 00:28

Leave a comment

Plain text

 • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
Έλεγχος CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγξουμε αν είστε ή όχι άνθρωπος και να αποφύγουμε την αυτοματοποιημένη υποβολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
2 + 0 =
Επιλύστε αυτό το απλό μαθηματικό πρόβλημα και εισάγετε το αποτέλεσμα. π.χ. για 1 + 3, πληκτρολογήστε 4.