Κόρινθος: Πρόστιμο σε επιχείρηση που δεν διέθετε μηχάνημα P.O.S

Πρόστιμο σε επιχείρηση που δεν διέθετε μηχάνημα P.O.S

 

 

Με την υπ. αριθ. πρωτ.:1570/25-04-2018 Απόφαση του Αν.Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην ατομική επιχείρηση του «Καφέ- Μπάρ» με την επωνυμία «Π.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ.ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στην οδό Πυλαρινού 68Α στην Κόρινθο, διοικητικό πρόστιμο Χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ.αριθμ.45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, διότι στις 03-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., κατά τη στιγμή του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι:

 

η επιχείρηση δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS), κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του

 

άρθρου 65 του Ν.4446/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 της υπ.αριθμ.45231/17 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 της ΚΥ Αριθμ.86437/2017(β’2881).

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ