Λουτράκι: Δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη - Τα 11 θέματα που θα συζητηθούν

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου.

 

2.Περί της παράτασης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 

3.Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Κορινθίας για απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
μηδενικό ΦΠΑ λόγω Covid-19.

 

4.Εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης στον Δήμο μας.

 

5.Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης ή μη δημοτικού ακινήτου (αναψυκτηρίου) στην Πλατεία Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

6.Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (A’ κατανομή 2021).

 

7.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2021.

 

8.Χορήγηση ή μη στην κα Βαρελά Γλυκερία άδειας άρδευσης κτήματός της στην περιοχή “Σέλκι” Περαχώρας.

 

9.Χορήγηση ή μη στον κ. Κόντη Θεοφάνη άδειας απότμησης  πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου του επί της οδού Κολοκοτρώνη 34 (Ο.Τ.75) στο Λουτράκι.

 

10.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στην περιοχή της Μότορ Όιλ της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

 

11.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας RESTITUO ENVIROMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στην περιοχή “Αλμύρα” της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θυμής Φίλιππας