Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την ψηφιακή τους αναβάθμιση, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει συνοπτικά για τα προγράμματα “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα ”.

 

 

Συγκεκριμένα:

 

Η νέα παράταση υποβολής τους ορίστηκε έως τις 15 Νοεμβρίου 2018
 

 

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα"στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

 

50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 
έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017,
διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV Μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ). 

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. 

 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 

Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 

 

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου 

 

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας 

 

Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 

Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία 

 

Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια 

 

Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού 

 

Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 

 

2 τουλάχιστον γλώσσες 

 

Μobile responsive

 

Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

 

Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 

φιλοξενία (hosting, collocation)

 

σύνδεση στο διαδίκτυο

 

ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

 

ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 

ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

 

μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). 

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. 

 

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης 

 

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ). 

 

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση. 

 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα. Ενδεικτικά: 

 

από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)

 

από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ. 

 

Ηλεκτρονική Υποβολή 

 

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB. 

 

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): 

 

επιλέγουν : "Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας"

 

συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια 

 

επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Ψηφιακό Βήμα». 

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι. 

Λήξη Υποβολών: 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00