Τοπικό Συμβούλιο στην Κοινότητα Πισίων - Τα 4 θέματα που θα συζητηθούν

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Περί μεταφοράς κολόνας φωτισμού (ΔΕΔΗΕ), στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

2. Περί τοποθέτησης φωτιστικών, στην Κοινότητα Πισίων.

3. Περί τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, στην Κοινότητα Πισίων.

4. Περί διαμόρφωσης χώρου, στην πλατεία Παυσανία, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

 

ΠΙΣΙΑ 19.10.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ