Δήμος Νεμέας: Πρόσληψη ατόμων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας

Ανακοίνωση

 

 

Πλήρωσης τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας –πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

 

O ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του..... 

6. Την με αριθμ. 110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου ΥΕ εργατών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου «Τρεις μήνες» για την κάλυψη εποχιακών και επιτακτικών αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 Την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα του εξής , ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

Κωδικός θέσης

101 ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας- πυρασφάλειας ΤΡΕΙΣ (3)

Διάρκεια: Τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία πρόσληψης (από το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2018 έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2018)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Λ.Παπακωνσταντίνου αριθ. –39Β

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται μέχρι και 15 Ιουνίου 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δείτε την ανακοίνωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ