Είναι επίσημο! Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Άγιοι Θεόδωροι

Και επίσημα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η κοινότητα των Αγίων Θεοδώρων, αφού ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, έκανε δεκτό το αίτημα του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα,  για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 24-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 2, 3, 8 του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

2) Τα άρθρα 186, παρ. ΙΙ περίπτωση Θ΄ εδάφιο 5 και 282 παρ.1, περίπτωση α΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

3) Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄/2014)

4) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)

5) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

6) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄/2004)

7) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)

8) Το ΠΔ 81/2019 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο» (ΦΕΚ 119/Α/2019)

9) Την ΓΔΟΕΣ/1/2/431 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 451/Υ.Ο.Δ.Δ./2019)

10) Το υπ. αρ. 2300/29-03-2016 έγγραφό μας «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)

11) Το υπ. αρ. 322287/2110/03-12-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

12) Το υπ. αρ. 23156/25-11-2019 έγγραφο Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Tην κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 24-11-2019 στην παραπάνω περιοχή.
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ