Έτσι θα συγκροτηθεί το συμβούλιο της Τουριστικής!

Τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β βαθμού, αφορά η αριθμ.102/13.9.2019 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 16η Σεπτεμβρίου.

 

Με αυτήν, ο Θ.Λιβάνιος ενημερώνει ότι για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα Διοίκηση των Ν.Π. των ΟΤΑ τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ.6 του ν.4623/2019 και του αρ.10 του ν.4625/2019. Όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση της διάταξης, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον Συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το Ν.Π. και να λαμβάνονται αποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή.

 

Στη διάταξη της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται: Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Ν.Π. των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα 2/5 από τις λοιπές Παρατάξεις.

 

Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές)

 

Σύμφωνα μετα οριζόμενα στο άρ.266 παρ.2 του ΚΔΚ οι εταιρείες αυτές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τουςορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση(αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το ΔΣ του οικείου νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5.

 

Επισημαίνεται δε, ότι η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, ως νεότερη και ειδικότερη από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, κατισχύει έναντι άλλων ρυθμίσεων.

 

Ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ

 

Επί των διοικήσεων των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιριών η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

loutrakicity.home.blog

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ