Λουτράκι: Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 31/10 - Τα 38 θέματα

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) ή όπως συμμετέχετε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α' 191) συνδυαστικά με εκείνες του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2023 (Γ' τρίμηνο). 

 

2. Έγκριση (9ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων τρέχοντος έτους. 

 

3. Έγκριση ή μη όρων Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «WiFi4GR —Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με κωδικό ΟΠΣ 5033070 TOU Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. 

 

4. Λήψη Απόφασης για μετονομασία συνοικίας και ονομασία οδού στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας. 

 

5. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (περιοχή Λειβαδάκι) με μερική άρση και επανεπιβολή στο Κ.Χ. 383. 

 

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Περαχώρας για την Πράξη "Προμήθεια πλωτών εξεδρών προβλητών θαλάσσης". Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και ορισμός υπευθύνου υλοποίησης αυτής. 

 

7. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)", κατόπιν παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη). 

 

8. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη). 

 

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Οριοθέτηση διευθέτηση ρέματος «Μαυρολίμνης» στην Τ.Κ. Πισίων". 

 

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Οριοθέτηση - διευθέτηση ρέματος «Σουρέα» στην Τ.Κ. Πισίων". 

 

11. Εξέταση αιτήματος του Δήμου Βέλου - Βόχας για δωρεάν παροχή νερού προς υδροδότηση των δομών του ν.π.δ.δ. "ΑΝΕΛΙΞΗ”. 

 

12. Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023 του ν.π.δ.δ. "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)". Ανάκληση της υπ' αριθ. 149/2023 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

13. Κατανομή συνολικού ποσού #54.319,44# € από επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. (υπόλοιπο ΚΑΠ 2022 και μέρος ΚΑΠ 2023) για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 

 

14. Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει (αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα). 

 

15. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για συναλλαγές του με Τράπεζες Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2024. 

 

16. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές του νπδδ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας” με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2024. 

 

17. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών/στριών Α.Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. 

 

18. Έγκριση ή μη ενιαίας εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας "ΟΛΚΙΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." στη θέση "Καρμπουνάρι" της Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας. 

 

19. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση χώρου του μνημείου της Μάχης της Περαχώρας" (αριθ. μελ. 42/2020). 

 

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρομίων εντός σχ. Α.Τ.Ε. Ισθμίας" (αριθ. μελ. 29/2022). 

 

21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων" (αρ. μελ. 23/2023). 

 

22. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. ετών 2019-2020 και συμπληρωματικό έτους 2018 (Τ.Φ.) 

 

23. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. ετών 2019-2020 και συμπληρωματικό έτους 2018 (Κ.Δ.) 

 

24. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. έτους 2000, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Κ.Ε.) 

 

25. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών χρήσης και καθαριότητας νέου κοιμητηρίου στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, ετών 2016-2020, και επαναβεβαίωσή τους (Π.Α.) 

 

26. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο δικαιώματος χρήσης αρδευτικού δικτύου στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, για το Δ' τρίμηνο 2020 (Λ.Ι.) 

 

27. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού από ανείσπρακτα ΔΕΗ, για χρονικά διαστήματα των ετών 2015-2018, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας (Β.Α.) 

 

28. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π., για το χρονικό διάστημα από 10/02/2017 έως 18/04/2018, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Κ.Σ.) 

 

29. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ. και Δ.Φ., για το χρονικό διάστημα από 26/04/2016 έως 26/09/2019, στη Δ.Κ. Λουτρακίου- Περαχώρας (Κ.Γ.) 

 

30. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π., για το χρονικό διάστημα από 19/09/2013 έως 17/09/2019, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας και επαναβεβαίωσή τους (Π.Θ.) 

 

31. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Τ., Τ.Α.Π. και Δ.Φ., για το χρονικό διάστημα από 04/04/2013 έως 18/12/2017, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας και επαναβεβαίωσή τους (Τ.Ι.) 

 

32. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, για το έτος 2022, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Π.Δ.) 

 

33. Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών νεκροταφείου τριετούς ταφής, για τα έτη 2018-2019-2020, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Π.Μ.) 

 

34. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, για τα έτη 2013 - 2018, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Λ.Ε.) 

 

35. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, για τα έτη 1990 - 2018, στη Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας (Μ.Ε.) 

 

36. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. για τα έτη 2001 - 2019 και Δ.Τ. για τα έτη 2014-2019, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας (Z.-M. E.) 

 

37. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, για τα χρονικά διαστήματα 01/01/2003 - 31/03/2003 και 01/04/2003- 30/06/2003, στη Δ.Κ. Πισίων (Π.Δ.) 

 

38. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων και αντίστοιχων προστίμων μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τελών ακαθαρίστων εσόδων, για το έτος 2018 (Κ. Ο.Ε.)