Λουτράκι: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών & αθλητικών συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2018. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

2.Οριστική & μερική εκκαθάριση της υπ’ αριθ. 18/1974 Πράξης Αναλογισμού στο Λουτράκι ως προς τις ιδιοκτησίες (7) & (8), δυνάμει της αριθμ. 221/1994 Απόφασης Π.Π.Κ. .

3.Έκτακτη προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας για το έτος 2018.

4.Υποβολή πρότασης για καθιέρωση της επετείου για τη "Μάχη της Περαχώρας" ως Δημόσιας Εορτής Τοπικής σημασίας για το Δήμο μας & ημέρας αργίας. Ανάκληση της 158/2012 Α.Δ.Σ.

5.Υποβολή αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη κενών θέσεων της προκήρυξης 1/167Μ//2009 με τη διαδικασία της αναπλήρωσης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 14 άρθρ. 17 του ν. 2190/1994.

6.Υποβολή πρότασης για ένταξη στο INTERREG ADRION - ADRIATIC IONIAN με τίτλο: "Transnational cooperation for protecting marine biodiversity and cetaceans' conservation status in ADRION seas".

7.Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) του έργου "Αναβάθμιση - εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων". Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης. 

8.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στη δράση για online δωρεά τροφίμων.

9.Κατανομή ποσού προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ. (Κ.ΑΠ.) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

10.Αποδοχή ποσού #73.650,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

11.Υποκατάσταση αναδόχου μελετητή της σύμβασης "Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου - Περαχώρας (Κατουνίστρα, Πράθι & Καρέλη πόλεως Λουτρακίου)".

12.Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

13.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

14.Λήψη Απόφασης για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Νηπιαγωγείο Κυρα - Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

15.Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (WATER PARK) μόνιμης εγκατάστασης (5 έτη) σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό. 

16.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός ψυχαγωγικού πάρκου στον Ισθμό. 

17.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: "Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας" (αρ. μελ. 3/2009).

18.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας" (αρ. μελ. 40/2015).

19.Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. (7ου - τελικού) του έργου: "Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2009).

20.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του Κ.Ο.Κ. & επαναβεβαίωσή της. 

21.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης