Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  11η  Ιουνίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 8:30 π.μ.  για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των  κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)προμήθειας επίπλων και  λοιπού εξοπλισμού  (μεταλλικές καρέκλες) (Κ.Α. 15-7135.009),

β)υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α. 15-6117.002),

γ)υπηρεσίας συντήρησης μικροφωνικής εγκατάστασης (Κ.Α. 15-6264.003).

2.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας  (Κ.Α. 40-6142.001),

β)υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 40-6142.002).

3.Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων  (Κ.Α. 10-6612),

β)προμήθειας προγραμμάτων Η/Υ (Κ.Α. 10-7134.002).

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής της εταιρείας SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά Δήμου.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη της Δ/νσης Τ.Υ του Δήμου αναφορικά με την ολοκλήρωση της παράδοσης στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. τμήματος του έργου ΄΄Βιολογικός καθαρισμός και αγωγοί αποχέτευσης λυμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με τον τρόπο  ολοκλήρωσης πράξεων αναλογισμού στην περιοχή ΄΄Συνοικισμός ΄΄  στο Λουτράκι.

   Ο  Πρόεδρος

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &  Τοπικής Κοινότητας             Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος      
                                                        
                                                                                                              Δήμαρχος