Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 9η Ioυνίου 2020, ημέρα Tρίτηκαι ώρα 11:00 (χρόνος έναρξης) έως 11:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ΄αρίθ. 278029 & 278053/2020 Αποφάσεων Δ/νσης Δασών Κορινθίας, περί μερικής ανάκλησης του υπ΄αρίθ. 15349/1927 παραχωρητηρίου Υπουργείου Γεωργίας.

 

 

2.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση της υπ΄αρίθ. 360/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων .

 

 

3.Διορισμός δικαστικού επιμελητή προς εκτέλεση πράξης αποβολής – εγκατάστασης επιταχθέντος ακινήτου δυνάμει της υπ΄αρίθ. 360/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου Κορίνθου.

 

 

4.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προς ανάληψη όλων των νομίμων ενεργειών αναφορικά με τον τρόπο και τη δυνατότητα της δωρεάν μεταβίβασης ακινήτου τρίτου στον Δήμο μας.

 

 

5.Λήψη απόφασης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

 

 

6.Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋ/σμού για την κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν των υπ΄αρίθ. 67 & 68/2020 Α.Δ.Σ.

 

 

7.Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋ/σμού για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης της Υπηρεσίας συντήρησης και ελέγχου της ποιότητας του ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.

 

 

8.Εξειδίκευση πίστωσης τρέχοντος δημοτικού προϋ/σμού για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης της προμήθειας χημικών υλικών για τις κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου.