Λουτράκι: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου - Τα 11 θέματα που θα συζητηθούν

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας (Κ.Α. 20-6279.005).

2.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση των:

α)προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 30-6662.004),

β)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής φωτεινών σηματοδοτών και προμήθειας ανταλλακτικών (Κ.Α. 30-6262.005),

γ)προμήθειας ειδών οδικής ασφάλειας & οδικής σήμανσης (Κ.Α. 30-7135.008),

δ)προμήθειας εντύπων – αφισών (Κ.Α. 15-6613.001).

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

4.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου: ΄΄Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

5.Έγκριση ή μη του 2ου & 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2018-2019 .

6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για την εκτέλεση του έργου ΄΄Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών επί κλήσης Πταισματοδικείου Κορίνθου κατά υπαλλήλου του Δήμου.

.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί εφέσεως Μαρίας Κωστάρα του Ελευθερίου κατά Δήμου.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών, ενώπιον των Αρμοδίων Αρχών, κατόπιν δημοσιευμάτων από τρίτους αναφορικά με την ποιότητα του Δήμου μας ως τουριστικού προορισμού .

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 412/29-3-2018 πράξης βεβαίωσης παράβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφορικά με την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας στη θέση ΄΄ΑΛΜΥΡΑ΄΄ της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

11.Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμού μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) του ν. 4412/2016.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων & Τοπικής Κοινότητας Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος Δήμαρχος