Λουτράκι: Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 στις 6μμ το απόγευμα, θα συνεδριάσει το Λιμενικό Ταμείο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίοτου Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)  σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 11 κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.
 2. Έγκριση διάθεσης δαπανών Π.Ο.Ε. προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/16.
   
 3. Υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο "Ανάληψη διαδικασιών σύναψης σύμβασης με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων για τη προστασία των λουομένων από το φαινόμενο των μεδουσών". Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης. Ορισμός εκπροσώπου στην αρμόδια Επιτροπή.
   
 4. Σύνταξη και έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018, βάσει των στοιχείων της 31/12/18.
   
 5. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, βάσει των στοιχείων της 31/12/2018.
   
 6. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών.
   
 7. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
   
 8. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης προμηθειών.
   
 9. Ορισμός Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
   
 10. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
   
 11. Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ