Λουτράκι:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 13 η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, για συζήτηση
και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (οικίσκων) στον Δήμο μας,
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

2.Εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (συστοιχίες υπόγειων
κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Προγράμματος;ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ" (Πρόσκληση ΑΤ04)

3.Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) στο Λουτράκι.

4.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού
εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.

5.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού
(καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης
εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD
SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

6.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της εταιρείας «RONTIS HD

HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα»
Λουτρακίου.

7.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του
υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.», στη θέση
«Κεσίμια» Κυρα-Βρύσης.

8.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -
Περαχώρας.

9.Έγκριση τοποθέτησης ηλεκτρικής παροχής ΦΟΠ στην οδό Σωτηρίου
Λάμπρου στους Αγίους Θεοδώρους.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764
/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

Θυμής Φίλιππας