Λουτράκι:"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)".

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

1.Αποδοχή ή μη της καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού
δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού - Π.Ε.Ο. -
Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας
MOTOΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των
εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και έγκριση ή μη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην περιοχή.

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2021 (Α' τρίμηνο).

3.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων".

4.Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων".

5.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου
- Περαχώρας".

 

6.Κατανομή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

7.Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021) στις
Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των
Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή 2021).

8.Χορήγηση ή μη στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι.

9.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Κούκη Ολύμπιο άδειας πώλησης
νερού (με το υπ' αριθμ. ΒΙΖ 6580 βυτιοφόρο) εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου μας, για το έτος 2021.

10.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης
νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2021.
11.Χορήγηση ή μη στην Βαρελά Γλυκερία άδειας άρδευσης κτήματός
της στην περιοχή "Σέλκι" Περαχώρας.

12.Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού άδειας εγκατάστασης &
λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλ.
Εθνικής Αντίστασης (Ο.Τ. 11) στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός ύψους
τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

13.Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη άδειας εγκατάστασης &
λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός του
Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου -
Περαχώρας (οικισμός Μακρυλόι).

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764
/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το αρχείο του Σχεδίου Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από
την Εκδήλωση Σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, προκειμένου να ενημερωθείτε
επ' αυτού ενόψει της συζήτησής του σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

Θυμής Φίλιππας