Νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κορινθία

Την τοποθέτηση του Γιάννη Φειδά (ΠΕ01) στη θέση του Διυθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης των πρώην Διευθυντών...

 

Οι τοποθετούμενοι, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

 

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024.

 

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.