Π.Ε. Κορινθίας:Ενημέρωση για το πρόγραμμα επιδότησης Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 Η αρμόδια Διεύθυνση της Π.Ε. Κορινθίας  ενημερώνει για  το πρόγραμμα  “Eνίσχυση  της  Ίδρυσης  και  Λειτουργίας  Νέων  Τουριστικών Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων”, στα πλαίσια της προβολής και ενίσχυσης του Τουρισμού στο νομό Κορινθίας

 

 

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

 

120 εκατ. ευρώ (Δημόσια  Δαπάνη) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Δικαιούχοι της Δράσης

 

Πολύ Μικρές, Μικρές  και  Μεσαίες Επιχειρήσεις που  θα  δραστηριοποιηθούν στον τομέα  του

Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης

της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ  της επένδυσης, πριν  την  πρώτη

εκταμίευση  της  επιχορήγησης.

 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι  την ημερομηνία  έκδοσης  της προκήρυξης της δράσης  ισχύουν σωρευτικά :

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και  τους

ΚΑΔ :  41.20.20.01 ή   41.20.20.02.

 1. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα  από  τη

σύστασή  του (μηδενικός κύκλος  εργασιών).

 1. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 2. Διαθέτουν άδεια  δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

       Ύψος επιδότησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως   400.000,00 €.

Χρηματοδοτείται  το 45%  των  επιλέξιμων  δαπανών. Στην περίπτωση  πρόσληψης  νέου

προσωπικού  για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης

ανέρχεται σε 50%.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη

άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

      Επιδοτούμενες δαπάνες

 

*   Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

*   Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης

ενέργειας και ύδατος.

*   Μεταφορικά μέσα.

*   Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης  ποιότητας, περιβαλλοντικής  διαχείρισης.

*   Προβολή-Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις.

*   Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου.

*   Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης  λογισμικού.

*   Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα

10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,

οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες φιλοξενίας  νέων.

 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές

επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια

διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.

 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός

υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά

πάρκα κ.ά.

 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

 

      Επισήμανση

 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή

τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

 

Ηλεκτρονική υποβολή

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα  Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)<http://www.ependyseis.gr/mis> και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου  (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι

10 ΜΒ.

 

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20171107_prokhrh3h_idrysh_k_le...