Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο...

 

Οι προσλήψεις αφορούν την πλήρωση θέσεων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 

Οι ειδικότητες / θέσεις εργασίας που ζητούνται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη είναι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (1 θέση), ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις) και ΠΕ Μηχανικών / Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Κροκιδά 2, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού – Τμήμα Προσωπικού & Μισθιοδοσίας, υπόψιν κας Καραγιάννη Παρασκευής & κας Μπουβή Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 27413-60622 & 60744).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

Δείτε εδώ την προκήρυξη