Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων

Την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΣΤΙΣ 6.00μμ:

1.-  Εκλογή – αντικατάσταση μελών της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων.

2.- Εκλογή – αντικατάσταση μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,
λόγω ανεξαρτητοποίησης δημοτικών συμβούλων.

ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7.00μμ:

 

 1. Έγκριση της με αριθμ. 4/9/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018
 2. Έγκριση της με αριθμ. 5/10/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί κατάρτισης εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β,Γ και Δ τριμήνου έτους 2017
   
 3. Υποβολή αιτήματος ένταξης και αποδοχής χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
   
 4. Τροποποίηση της αριθμ. 6/85/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
   
 5. Τροποποίηση της αριθμ. 12/240/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ’Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων’’ (CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020)»
   
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπό σύσταση επιτροπή αξιολόγησης υποβληθεισών αιτήσεων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α  ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018
   
 7. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την πολιτική προστασία.
   
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Κλένιας».
   
 9. Αναγκαιότητα επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού Δήμου Κορινθίων.
   
 10. Αναγκαιότητα επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στις Τοπικές Κοινότητες Κλένιας και Κάτω Άσσου καθώς και επανατοποθέτηση μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Κόρφου και ηλεκτροδότησης πίλαρ στην Τοπική Κοινότητα Κόρφου  του Δήμου Κορινθίων.
   
 11. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου -αποθήκης για τις ανάγκες της πράξης <<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»
   
 12. Αίτημα της «Υιοί Κ. Μαρμαρά Ε.Π.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδος αποθήκευσης –επεξεργασίας –συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων στη θέση Μαγούλα.
   
 13. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
   
 14. Επανεκμίσθωση δημοτικού ακινήτου μετά περιπτέρου στην παραλία Κ. Άσσου.
   
 15. Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
   
 16. Έγκριση πίστωσης για τη περιφορά του Επιταφίου
   
 17. Διοργάνωση του 11ου λαϊκού αγώνα δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου
   
 18. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
   
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών  Προνοιακού επιδόματος
   
 20. Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Κορινθίων
   
 21. Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών  συλλόγων -σωματείων
   
 22. Ονοματοδοσία κεντρικής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας
   
 23. Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
   
 24. Διαγραφή οφειλών -προσαυξήσεων
   
 25. Διάθεση πιστώσεων
   
 26. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου και εκπροσώπου του Δήμου στο Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδας κ. Ανδρέα Ζώγκου, λόγω συμμετοχής του σε συνεδρίαση του Συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα.
   
 27. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του Δημάρχου

                              

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ