Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να λάβουν εφάπαξ κατά προτεραιότητα

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον κλάδο εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) κατ’ απόλυτη προτεραιότητα:

 

– στους δικαιούχους που, λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή άλλης βλάβης, έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή ΑΣΥΕ,

 

– στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/77 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 ΠΔ 169/2007 (Α΄210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 1140/81.

 

Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις:

 

θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και
θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στη/στο σύζυγο και τα τέκνα αυτού.

 

tilegrafima