Τι αλλάζει για Δημοτικά Τέλη και Αδέσποτα στα Επιχειρηματικά Πάρκα

Το αρ.11 του “Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου”, η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες 17η Σεπτεμβρίου, φέρει ιδιαίτερη θεσμική σημασία για τους ΟΤΑ.

 

Αυτό διότι ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ειδικά στα Επιχειρηματικά Πάρκα, σειρά αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων θα μπορεί να μην ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση.

 

Κατ’ αρχάς, η παρ.9 του αρ.11 του Ν/Σ προσθέτει νέα παρ.7 στο αρ.58 του ν.3982/2011, σύμφωνα με την οποία η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ) δύναται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς το Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο, να εκτελεί ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με το αρ.9 του ν.4039/2012.

 

Περαιτέρω, μείζονα σημασία για τους Δήμους φέρει η παρ.8 του αρ.11 του Ν/Σ, καθώς τροποποιεί το θεσμικό πλαίσιο για τα δημοτικά τέλη που θα επιβάλλονται στα Επιχειρηματικά Πάρκα.  Ειδικότερα, αντικαθίσταται η παρ.3 του αρ.58 του ν.3982/2011 και πλέον, εφόσον ψηφιστεί η ρύθμιση, θα ισχύουν τα κάτωθι.

 

Στα Επιχειρηματικά Πάρκα (και στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ.1 του αρ.56 του ν.3982/2011), τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες

 

– καθαριότητας,

 

– φωτισμού κοινοχρήστων χώρων,

 

– συλλογής απορριμμάτων και

 

– τις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη,

 

υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο λαμβανομένου υπόψη του αρ.17 του ν.1080/1980.

 

Τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ), μετά από έγγραφη δήλωση που απευθύνει προς τον οικείο Ο.Τ.Α. το αργότερο έως την 31 Αυγούστου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και ειδικά για την οικονομική χρήση 2020 μέχρι την 31.12.2019. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που αποδεικνύει ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Σε περίπτωση που η ΕΑΝΕΠ ή η ΕΔΕΠ ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η Δήλωσή τους:

 

α) ο Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ από την παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου (ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης),

 

β) Το 80 % των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ που έχει γνωστοποιηθεί με τη Δήλωση των προηγούμενων εδαφίων.

 

Το υπόλοιπο 20 % των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α., λογιζόμενο ως ανταποδοτικό τέλος για την λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου (ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης) εντός των διοικητικών του ορίων.

 

Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών και φόρων στις Επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο και στην ΕΑΝΕΠ ή στην  ΕΔΕΠ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χαμηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο Ο.Τ.Α. για την αντίστοιχη κατηγορία ακινήτου που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου (ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης).

 

Οι ανωτέρω προβλέψεις εφαρμόζονται, με ανάλογη προσαρμογή, και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια νέα διάταξη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, που προβλέπεται στο αρ.24 του ν.2130/1993, επιβάλλεται αποκλειστικά επί των δομημένων επιφανειών στο Επιχειρηματικό Πάρκο, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια δόμησής τους.

 

loutrakicity.home.blog