Έγγραφο - φωτιά προς το Υπουργείο Εσωτερικών από Μαρία Πρωτοπαππά και Δημήτρη Βασιλείου

Η μείζων Αντιπολίτευση ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ΄΄και η παράταξη ΄΄ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ΄΄στις 21 Μαρτίου 2022 κατέθεσαν το παρακάτω  ερώτημα – αίτημα διευκρινήσεων,  για το άρθρο 50 του Ν.4873/2021 (αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής) στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Παράλληλα κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη και στον Αναπληρωτή Υπουργό κ.Πέτσα

 

ΠΡΟΣ                                                                                                        ΛΟΥΤΡΑΚΙ 21/03/2022

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ                                                          

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ

 

Στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας  -Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας λειτουργεί ανώνυμη εταιρεία η οποία συστάθηκε το έτος 1994 και συμμετέχει ως μία εκ των δύο εταιρειών στην κοινοπραξία λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως του Καζίνο Λουτρακίου.

 

Το καταστατικό της εταιρείας ορίζει ότι : ΄΄Οι φορείς που είναι μἐτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στη γενική Συνέλευση  με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους , ο οποίος εκτελεί στην Γενική Συνέλευση τις αποφάσεις τους επί των θεμάτων αυτής. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ο οποίος ψηφίζει στη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές θεωρείται ότι έχει σε κάθε περίπτωση την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για την συγκεκριμένη πράξη και δεν μπορεί να προσβληθεί αυτή  από τον μέτοχο για τον λόγο αυτό.΄΄

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές του καταστατικού και την μέχρι τώρα ακολουθούμενη επί 25ετία περίπου απαρέγκλιτη τακτική, αλλά και  λόγω του ιδιαίτερου και σημαντικού ενδιαφέροντος για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της του δήμου και των δημοτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας διαβίβαζε τα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο,    το οποίο απεφάσιζε σε ειδική συνεδρίαση τον ορισμό του εκπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και την ακριβή θέση που θα τηρούσε ο εκπρόσωπός του επί των θεμάτων αυτών.

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4873/2021 ΄΄Αρμοδιότητες  Οικονομικής Επιτροπής Δήμων  — Τροποποίηση  της παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 ΄΄ ορίζεται , μεταξύ των άλλων ,ότι:΄

 

Στην παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010΄΄ προστίθενται περ. κα},κβ}και κγ}ως εξής :

 

<κα} Αποφασίζει για τον ορισμό εκπροσώπου του δήμου στις Γενικές συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Αναπτυξιακών Οργανισμών του άρθρου 2 του ν.4674/2020΄΄.

 

Επειδή ,από την γραμματική διατύπωση της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για τον ορισμό και μόνον  εκπροσώπου του δήμου στις Γ.Σ των Α.Ε, χωρίς να προβλέπει και για την στάση που θα τηρήσει ο εκπρόσωπος σε αυτές.

 

Επειδή μεταξύ των αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής δεν  περιλαμβάνεται και η αρμοδιότητα να αποφασίζει επί των θεμάτων των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε στις οποίες συμμετέχει ο δήμος.

 

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο είναι γενικώς αρμόδιο για κάθε θέμα του Δήμου, εκτός αν αυτό ρητώς και ειδικώς υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και

 

Επειδή η συμμετοχή του δήμου στην επιχείρηση Καζίνο είναι κεφαλαιώδους και ζωτικής σημασίας και για τον δήμο και για τα συμφέροντα της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας και η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τα σχετικά θέματα στο δημοτικό συμβούλιο συγκέντρωνε το μέγιστο ενδιαφέρον, την προσοχή και παρακολούθηση και συμμετοχή των δημοτών και φορέων, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται οι πλέον συμφέρουσες και για τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών αλλά και οι ορθές και νόμιμες αποφάσεις.

 

Παρακαλούμε  όπως,  λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, μας διευκρινίσετε εάν το δημοτικό συμβούλιο έχει ή μπορεί ως υπέρτατο όργανο να έχει την αρμοδιότητα για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Γενικής Συνελεύσεως της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, εκτός από τον ορισμό εκπροσώπου σε αυτήν,  ο οποίος ανατέθηκε στην Οικονομική επιτροπή.

 

Λουτράκι 21 Μαρτίου 2022

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων της  αντιπολιτεύσεως του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων

 

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ  ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ΄΄ (ΜΕΙΖΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ)

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΄΄ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ΄΄

 

Το Υπουργείο  Εσωτερικών διά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε&Ι ζήτησε στοιχεία για την εξέταση του θέματος, σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο προς τον Δήμο.

 

Αναμένοντας την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και επιφυλασσόμενοι για την τυχόν οποιαδήποτε φαλκίδευση των δικαιωμάτων των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτών και αλλαγή της μέχρι τώρα τακτικής, θεωρούμε ότι μέχρι την οριστική απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, κάθε περαιτέρω ενέργεια είναι όχι μόνον άσκοπη και άνευ  αποτελέσματος, αλλά στερείται και σοβαρότητας.-

 

Δείτε το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης