Λουτράκι: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 

 

 

 

1.Τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης για την κίνηση όλων των μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών, ως προς το χρόνο ισχύος τους.

2.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

3.Αποδοχή ποσού #95.220,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (5η, 6η, 7η & 8η κατανομές 2018).

4.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

5.Έγκριση ή μη κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό "Καλαμάκι" της Δ.Κ. Ισθμίας, στις εγκαταστάσεις της νέας (υπό ίδρυση) και της υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων "ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.".

6.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν όψεως ακινήτου επί των οδών Περικλέους 14 & Καραϊσκάκη στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

7.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού Ήρας 1 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

 

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης