Λουτράκι:"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη)".

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για
συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

1.Έγκριση (1ης - υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Ο.Π.Δ.

2.Παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση του έργου "Αισθητική
αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως
Τομπάζη".

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη
σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́
55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764
/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

Θυμής Φίλιππας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ