Πρόσκληση σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 10 η
Noεμβρίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος
λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:

 

1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ (σχ. 86/2020 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π. ).

2.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ (σχ. 105/2020 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π. ).

3.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. "Πελοπόννησος" για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄ΦΑΣΗ)

4.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου –
Περαχώρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου
(Α΄ΦΑΣΗ)". Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020
(Β΄τρίμηνο).

6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2020
(Γ΄τρίμηνο).

7.Έγκριση ή μη του 2 ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την
ανάθεση εκτέλεσης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού,

ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2020 –
2021 .

8. Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την
κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατόπιν της υπ΄αριθμ.
160/2020 Α.Δ.Σ.

9.Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στα πλαίσια της κατάρτισης
του επιχειρησιακού σχεδίου για την περίοδο 2019-2023.

10.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη – επίδοση εξώδικης
διαμαρτυρίας προς την Κ/ΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
– ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.΄΄, κατόπιν της υπ΄αρίθ. 164/2020 σχετικής Α.Δ.Σ.

11.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την σύνταξη – επίδοση εξώδικης
διαμαρτυρίας προς την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) κατόπιν της
υπ΄αρίθ. 162/2020 σχετικής Α.Δ.Σ.

12.Ανάκληση της υπ΄αρίθ. 316/2020 Α.Ο.Ε. . Έγκριση του νέου πρακτικού της
Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου ΄΄Ανακατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου στην Περαχώρα΄΄.

13.Απόψεις επί της προδικαστικής προσφυγής της ‘’GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’’ κατά της υπ΄αρίθ. 327/2010 Α.Ο.Ε. στα πλαίσια σύναψης
σύμβασης προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων
και πετρελαίου θέρμανσης .
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη
συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των
ανωτέρω θεμάτων.

 

 

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ