Λουτράκι: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

"Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου". 

 

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι)την 7η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

1.Συζήτηση & λήψη Απόφασης επί του νέου νομοσχεδίου του ΥΠ.ΕΣ. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -"Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1". 

 

2.Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κυκλοφοριακή σύνδεση του ακινήτου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Μουσείο Περαχώρας με το υφιστάμενο δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο οδών της

περιοχής. 

 

3.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 376/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, περί διαδικασιών ένταξης στα κοινωνικά - ειδικά τιμολόγια ευπαθών ομάδων. 

 

 

4.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 20/2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, περί εναρμόνισης της τιμολογιακής πολιτικής της με τον Ν. 4483/2017 για τα ν.π.δ.δ. 

 

5.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και σε λοιπές δράσεις. 

 

6.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II που αφορά "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας". 

 

7.Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2018. Κατανομή ποσού από επιχορήγηση ετών 2017 & 2018. Διάθεση πίστωσης. 

 

8.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 106/2017 Α.Δ.Σ., περί ανοίγματος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής προς τη ΔΕΔΔΗΕ. 

 

9.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

 

10.Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων. 

 

11.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2018, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”. 

 

12.Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (επιδείξεις με ελαστικό άλμα) μόνιμης εγκατάστασης σε ιδιωτικό χώρο στον Ισθμό). 

 

13.Χορήγηση ή μη στην κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 45 στο Λουτράκι. 

 

14.Χορήγηση ή μη στον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Αθανάσιο άδειας τοποθέτησης ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ στο ιατρείο του επί της οδού Καραϊσκάκη 45 στο Λουτράκι. . 

 

15.Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 166/2017 Α.Δ.Σ. 

 

16.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός" (αρ. μελ. 44/2017). 

 

17.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Μαΐου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης. Το σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -"Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1" θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail). 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης