Λουτράκι:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, την 28 ΜΑΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ. σε
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, δια περιφοράς, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για
τη συνέχιση υλοποίησης της Πράξης Ένταξης, με ώρα έναρξης 11:00π.μ.
και ώρα λήξης 11:30π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων & του Δ.Λ.Τ. Λουτρακίου - Περαχώρας για
την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄
ΦΑΣΗ)

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και
την υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-
ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Κοινοποίηση
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ