Προσλήψεις 7 ατόμων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Περιφέρεια  Πελοποννήσου

 

 

 

 

H περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης «Σύσταση και Λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής ∆οµής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πελοπόννησος 2014 –
2020», Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού – Ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ