Σχολεία: Νέα εγκύκλιος για τις απουσίες - Πότε δεν προσμετρώνται

Νέα εγκύκλιος που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή απεστάλη στα σχολεία αναφορικά με τις απουσίες μαθητών/τριών και σε ποιες περιπτώσεις αυτές δεν θα προσμετρώνται.

 

Ειδικότερα, η νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας ορίζει ότι οι απουσίες των μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί́ ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά́ σε αντικειμενικούς λογούς ανωτέρας βίας ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό́ την εποπτεία και έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. π.χ. συμμετοχή́ σε πανελληνίους αθλητικούς αγώνες, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό́ της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά́ το σχολικό́ εκτός 2022-23.

 

Αναλυτικά η νέα εγκύκλιος για τις απουσίες