Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Εμβληματική δράση στα βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα - εφαρμοσμένη έρευνα, ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για την βιωσιμότητα του κλάδου».

 

Η υποβολή ξεκινά από σήμερα, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στον ιστότοπο της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr/) και ολοκληρώνεται με την πάροδο 25 ημερών.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 2.900.000 ευρώ και το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά:

-τη συγκέντρωση και επικέντρωση των πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης εξειδίκευσης, σε τομείς όπου η χώρα έχει παραγωγική «παράδοση» και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


 

-την προώθηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή (πρωτογενής τομέας), σε επιλεγμένα προϊόντα αιχμής («υποδειγματικές περιπτώσεις»/ test cases) και σε διαδικασίες επεξεργασίας και διακίνησής τους (δευτερογενής τομέας)

 

-την ενσωμάτωση σε μια ενιαία στρατηγική ανάπτυξης του οικοσυστήματος της Αγροδιατροφής

 

-τη δημιουργία στοχευμένων εθνικών υποδομών ως εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου

 

-τον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών αλυσίδων αξίας στη λογική του FOOD 4.0

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ